skip navigation

Lanyon

 

Privacy Policy

Najważniejsze elementy Zasad Ochrony Prywatności firmy Lanyon

Data wejścia w życie: 4 października 2017 r.

Na tej stronie podsumowano najważniejsze elementy Zasad Ochrony Prywatności. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z pełnymi Zasadami Ochrony Prywatności, które znajdują się poniżej:
 

Zbierane informacje umożliwiające identyfikację 

Spółka zbiera informacje:

 • w czasie rejestracji użytkownika spółki Lanyon („Użytkownik”), w tym imię i nazwisko, adres e–mail, nazwę pracodawcy, nazwę kraju i hasło;
 • kiedy Użytkownik przegląda usługi, witryny, funkcje i funkcjonalności spółki Lanyon, w tym aplikacje mobilne, oprogramowanie i rozwiązania platformowe (takie jak aplikacje podmiotów zewnętrznych) i wchodzi z nimi w interakcję;
 • kiedy Użytkownik wchodzi w interakcję z usługami podmiotów zewnętrznych dostępnymi za pomocą platformy Lanyon, takimi jak ankiety, głosowania lub inne narzędzia badawcze podmiotów zewnętrznych realizowane za zgodą Użytkownika.
   

Korzystanie z danych osobowych 

Spółka Lanyon wykorzystuje informacje udostępnione przez Użytkownika do:

 • umożliwienia mu uzyskania dostępu do stosownych witryn, części i aplikacji znajdujących się w narzędziach Lanyon;
 • administrowania kontem Użytkownika w serwisie Lanyon i dostosowywania oferowanych usług do jego potrzeb;
 • przesyłania Użytkownikowi usług lub wiadomości o promocjach za pomocą poczty e–mail i powiadomień zamieszczanych w witrynie spółki Lanyon.
   

Bez zgody Użytkownika spółka Lanyon nie sprzedaje, nie dzierżawi i w inny sposób nie udostępnia osobom trzecim informacji umożliwiających identyfikację z wyjątkiem przypadków, kiedy jest to niezbędne do realizacji instrukcji Użytkownika (np. do przetwarzania informacji odnośnie płatności).

Należy pamiętać, że w celu realizacji żądań Użytkownika dotyczących płatnych usług (np. usług marketingowych spółki Lanyon) spółka Lanyon udostępnia informacje dotyczące płatności obsługującej ją spółce zajmującej się przetwarzaniem płatności.
 

Decyzje Użytkownika dotyczące informacji 

Użytkownik może:

 • przeglądać i zmieniać swoje dane osobowe, korzystając w tym celu z opcji profilu użytkownika. Do danych tych zalicza się imię i nazwisko, adres i informacje kontaktowe;
 • zarządzać hasłem związanym z usługami i aplikacjami Lanyon oraz zmieniać to hasło;
 • w dowolnym czasie zrezygnować z otrzymywania wiadomości e–mail lub komunikatów tekstowych od spółki Lanyon, zwracając się do niej na adres privacy@lanyon.com lub odpisując na jej wiadomość i zamieszczając w tytule wiadomości słowo „UNSUBSCRIBE”.
   

Zobowiązania Użytkownika wobec innych użytkowników 

 • Niektóre funkcje systemu Lanyon umożliwiają Użytkownikowi komunikowanie się z innymi osobami związanymi ze spółką Lanyon. Ułatwia to interakcję pomiędzy użytkownikami w czasie korzystania przez nich z usług i rozwiązań Lanyon.
 • Zabrania się nadużywania tego dostępu poprzez wysyłanie innym użytkownikom spamu lub niewłaściwych informacji marketingowych.
   

Ważne informacje 

Spółka Lanyon, Solutions Inc. (oraz jej spółki nadrzędne i spółki zależne, takie jak Lanyon Solutions UK, Ltd., StarCite, Inc., Lanyon Solutions Canada, Inc.,GenieConnect Holdco Limited,GenieConnect, Inc.,Lanyon Solutions (Australia) Pty Ltd., Lanyon, Inc., Passkey International, Inc., Uversa International, Inc. (zwane łącznie „Lanyon”) uczestniczą w porozumieniu ramowym w sprawie Tarczy Prywatności zawartym między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi oraz porozumieniu w sprawie Tarczy Prywatności zawartym między Szwajcarią a Stanami Zjednoczonymi i posiadają w tym zakresie stosowne certyfikaty.  Spółka Lanyon zobowiązuje się do traktowania wszystkich danych osobowych otrzymanych z państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) i Szwajcarii odpowiednio zgodnie ze stosownymi zasadami porozumienia ramowego w sprawie Tarczy Prywatności.  Aby dowiedzieć się więcej na temat porozumienia ramowego w sprawie Tarczy Prywatności, należy odwiedzić witrynę Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych zawierającą wykaz podmiotów uczestniczących w Tarczy Prywatności.

Jeżeli Użytkownicy mają pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszych Zasad Ochrony Prywatności, w tym Tarczy Prywatności, powinni w pierwszej kolejności skontaktować się ze spółką Lanyon, korzystając z adresu e–mail privacy@lanyon.com. Jeżeli Użytkownik ma nierozwiązane wątpliwości dotyczące prywatności lub korzystania z danych, którymi spółka Lanyon zajmowała się w sposób dla niego niezadowalający, powinien się skontaktować z jej mającym siedzibę w Stanach Zjednoczonych zewnętrznym usługodawcą zajmującym się rozstrzyganiem sporów (bezpłatnie), korzystając w tym celu z adresu https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

 Spółka Lanyon może aktualizować niniejsze Zasady Ochrony Prywatności w celu odzwierciedlenia zmian dotyczących jej praktyk odnoszących się do informacji. Jeżeli spółka Lanyon wprowadzi istotne zmiany, powiadomi Użytkownika za pomocą informacji zamieszczonej w niniejszej Witrynie trzydzieści (30) dni przed wejściem zmian w życie lub za pomocą wiadomości e–mail (wysłanej na adres e–mail podany w koncie Użytkownika) siedem (7) dni przed wejściem zmian w życie. Spółka Lanyon zachęca Użytkownika do okresowego przeglądania niniejszej strony, aby uzyskać najnowsze informacje w sprawie postępowania spółki Lanyon w odniesieniu do ochrony prywatności.


 

Bezpieczeństwo 

·      Bezpieczeństwo danych Użytkownika jest ważne dla spółki Lanyon.  W celu ochrony udostępnianych jej informacji osobowych, zarówno podczas ich przesyłania jak i po ich otrzymaniu, spółka Lanyon stosuje ogólnie przyjęte standardy.

 • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za stałe utrzymywanie w tajemnicy swojego indywidualnego hasła i informacji dotyczących konta oraz za kontrolę dostępu do swoich wiadomości e–mail.
   

Kontakt ze spółką Lanyon 

W przypadku pytań lub komentarzy należy je przesyłać na adres:
Lanyon Solutions Inc.
717 North Harwood St.
Dallas, TX 75201
USA 
lub pocztą e–mail: privacy@lanyon.com
 


Zasady Ochrony Prywatności spółki Lanyon

Data wejścia w życie: 4 października 2017 r. 
 

Wprowadzenie: 

Misją spółki Lanyon Solutions, Inc. (zwanej dalej „Lanyon”) jest łączenie Kupujących i Dostawców na rynku on–line w celu ułatwienia przekazywania treści i zatwierdzania stawek. Niniejsze Zasady Ochrony Prywatności dotyczą informacji zebranych za pomocą Witryny spółki Lanyon www.lanyon.com, jej aplikacji mobilnych („Witryny” spółki Lanyon), platformy Passkey GroupMAX, platformy Lanyon służącej do zapewniania możliwości odbywania podróży i zgłaszania zapotrzebowania na usługi oraz pakietu usług Starcite („Platformy Usług”) (zwanych łącznie „Usługami”). Wykorzystanie informacji zgromadzonych za pośrednictwem usług będzie ograniczone do celów związanych ze świadczeniem usług, do których Klient zaangażował spółkę Lanyon.

Przynależność do grupy Lanyon oznacza w niektórych przypadkach, konieczność udostępniania informacji na swój temat innym specjalistom i kontaktowanie się z nimi w czasie procedury zawierania transakcji.

Domyślnie indywidualne hotele, sieci hoteli i klienci korporacyjni zakładają swoje konta w bazie danych spółki Lanyon z wykorzystaniem danych do kontaktu, aby na rynku były udostępniane wyłącznie prawidłowe i potwierdzone informacje. Te informacje kontaktowe są związane z czynnościami służbowymi i zawierają wyłącznie dane osobowe niezbędne do identyfikacji poszczególnych osób i ich stanowiska w firmie.


Poniżej podano trzy główne rodzaje informacji w serwisie Lanyon:

informacje dotyczące Użytkownika, które są przez niego udostępniane. Są to informacje dotyczące danego Użytkownika, które widzą klienci serwisu Lanyon. Zalicza się do nich imię i nazwisko, dane do kontaktu, w tym nazwa hotelu, spółki lub innego podmiotu gospodarczego, z którym Użytkownik jest związany na rynku. 
Użytkownik sprawuje kontrolę nad tymi danymi i może w dowolnym czasie je aktualizować; 

komunikacja. Spółka Lanyon pomaga Użytkownikowi komunikować się z innymi użytkownikami rynku Lanyon za pomocą wbudowanych narzędzi do wysyłania poczty e–mail. Ta komunikacja za pomocą poczty e–mail do indywidualnego odbiorcy opiera się na standardowych powiadomieniach, które są generowane w systemach spółki Lanyon. Użytkownik nie musi odpowiadać na takie wiadomości e–mail i udostępniać jakichkolwiek dodatkowych informacji, a takie wiadomości e–mail mają na celu przede wszystkim powiadomienie go o konieczności zalogowania się do serwisu Lanyon i wykonaniu określonych czynności. Użytkownik samodzielnie decyduje o działaniach, jakie podejmie po otrzymaniu takich powiadomień; 

biuletyny. Jeżeli Użytkownik chciałby subskrybować biuletyn lub biuletyny spółki Lanyon, będzie ona wykorzystywała jego imię i nazwisko oraz adres e–mail do wysyłania takich materiałów. Z szacunku do prywatności Użytkownika spółka Lanyon zapewnia mu możliwość rezygnacji z subskrypcji, co jest możliwe po wykonaniu instrukcji znajdujących się w dolnej części każdej formy komunikacji.

Zawiadomienia dotyczące usług. Kiedy będzie zachodzić taka konieczność, spółka Lanyon będzie sporadycznie wysyłać Użytkownikowi wyłącznie zawiadomienia dotyczące usług. Na przykład jeżeli świadczenie usług zostanie tymczasowo zawieszone w związku z pracami konserwacyjnymi, Użytkownik może otrzymać w tej sprawie wiadomość e–mail.

Obsługa klienta. W oparciu o dane osobowe udostępnione spółce Lanyon wyśle ona Użytkownikowi powitalną wiadomość e–mail służącą weryfikacji jego nazwy użytkownika i hasła. Spółka Lanyon będzie się także komunikować z Użytkownikiem w odpowiedzi na jego zapytania, w celu świadczenia usług, których zażądał oraz w celu zarządzania jego kontem.

Działania prywatne. Spółka Lanyon zapewnia także narzędzia, z których Użytkownik korzysta w czasie pozyskiwania klientów, negocjacji i dystrybucji treści. Spółka Lanyon zachęca Użytkownika do korzystania wyłącznie z wbudowanych funkcji w celu dokonywania wszelkich powiadomień na rynku oraz do niewykorzystywania informacji kontaktowych do jakichkolwiek prywatnych celów.

Spółka Lanyon zachęca do zapoznania się z niniejszymi Zasadami Ochrony Prywatności oraz przesyłania wszelkich pytań, wątpliwości i sugestii na adres privacy@lanyon.com.
 

Zagadnienia objęte Zasadami Ochrony Prywatności spółki Lanyon: 

1.  Informacje zbierane przez spółkę Lanyon.

2.  Sposób wykorzystywania informacji przez spółkę Lanyon.

3.  Decyzje Użytkownika dotyczące informacji.

4.  Obowiązki Użytkownika.

5.  Ważne informacje dotyczące kwalifikowania się do możliwości korzystania z usług i certyfikat spółki Lanyon w zakresie Tarczy Prywatności.

6.  Bezpieczeństwo.

7.  Narzędzia do śledzenia.

8.  Adresy IP.

9.  Przypadki ujawniania danych.

10.              Informacja dotycząca danych zebranych dla Klientów spółki Lanyon.

11.              Łącza do innych witryn.

12.              Kontakt ze spółką Lanyon.
 

1. Zbierane informacje 

Misją spółki Lanyon jest łączenie Kupujących i Dostawców na rynku on–line w celu ułatwienia przekazywania treści i zatwierdzania stawek. W celu realizacji tej misji spółka Lanyon udostępnia, za pośrednictwem swoich witryn, funkcje i funkcjonalności, w tym aplikacje mobile i inne aplikacje, platformę deweloperską i inne informacje udostępniane w ramach usług spółki Lanyon („Usługi”), aby umożliwić hotelom, sieciom hoteli, liniom lotniczym, wypożyczalniom samochodów oraz innym dostawcom w branży związanej z podróżami podejmowanie interakcji z kupującymi usługi w tej branży, takimi jak przedsiębiorstwa, firmy zarządzające podróżami, agencje i konsorcja. Podejmując współpracę ze spółką Lanyon, Użytkownik dobrowolnie i chętnie udostępnia spółce Lanyon Corporation z siedzibą w Irving w stanie Teksas (USA) pewne informacje, w tym ograniczoną liczbę informacji umożliwiających identyfikację, które spółka Lanyon zbiera w celu świadczenia Usług. Jeżeli Użytkownik ma jakiekolwiek wątpliwości dotyczące udostępniania informacji spółce Lanyon i/lub wyświetlania jego danych w witrynie Lanyon lub dotyczące innego ich wykorzystania bez względu na sposób dopuszczony w niniejszych Zasadach Prywatności i Umowie z Użytkownikiem, powinien bezzwłocznie skontaktować się ze spółką Lanyon pod adresem privacy@lanyon.com.

Spółka Lanyon zbiera dane osobowe Użytkownika w następujący sposób:

A. Tworząc nazwę Użytkownika i hasło 

Aby stać się Użytkownikiem konieczne jest utworzenie nazwy Użytkownika i hasła. Minimalne informacje, jakie są wymagane w celu utworzenia nazwy Użytkownika: imię i nazwisko, adres e–mail i hasło. Bez tych minimalnych informacji nie można utworzyć nazwy Użytkownika w systemie spółki Lanyon. W niektórych przypadkach nazwa Użytkownika i hasło są tworzone w imieniu Użytkownika, np. kiedy hotel stanowi część systemu. W takich przypadkach często współpracownik występuje z prośbą lub tworzy nazwę Użytkownika w imieniu innej osoby. Takie informacje są zbierane on–line na potrzeby niektórych Usług spółki Lanyon oraz off–line na potrzeby innych Usług.

Użytkownik może zmieniać i aktualizować hasło w dowolnym momencie. Spółka Lanyon zachęca Użytkownika, aby hasło było znane tylko jemu. Jeżeli nazwa Użytkownika i hasło są Tworzone dla Użytkownika, spółka Lanyon zachęca go do zmiany hasła w czasie pierwszego logowania, tak aby hasło było znane tylko jemu.

Spółka Lanyon dopuszcza w czasie tworzenia nazwy Użytkownika zbieranie od Użytkownika innych informacji (np. informacji dotyczących płci, lokalizacji (np. adresu pocztowego) itp.), które spółka Lanyon możne następnie wykorzystywać do świadczenia lepszych i bardziej indywidualnie dopasowanych usług. Jeżeli Użytkownik nie chce udostępniać tych dodatkowych informacji, nie ma on takiego obowiązku, ponieważ nie jest to konieczne do korzystania z głównych usług spółki Lanyon. Użytkownik potwierdza, że są to jego dane osobowe i tworząc nazwę Użytkownika w serwisie spółki Lanyon, zezwala on innym, w tym spółce Lanyon, na identyfikowanie Użytkownika i zezwala spółce Lanyon na wykorzystywanie swoich danych do wyświetlania i wysyłania mu powiadomień.

Spółka Lanyon będzie zbierać dane kontaktowe innych osób, kiedy Użytkownik tworzy zaproszenie e–mailowe, dodaje nowego użytkownika lub dodaje subkonto.   Spółka Lanyon wykorzystuje te informacje do tworzenia zaproszeń w imieniu Użytkownika i umożliwiania mu dodawanie użytkowników do subkont stanowiących część jego bieżącego konta. Spółka Lanyon nie wykorzystuje tych informacji do jakichkolwiek innych celów. Jeżeli użytkownicy chcą, aby ich informacje zostały usunięte, mogą to zrobić, kontaktując się ze spółką Lanyon pod adresem privacy@lanyon.com.

B. Informacje w profilu i funkcje mediów społecznościowych 

Po uzyskaniu statusu Użytkownika możliwe jest podawanie dodatkowych informacji w ramach danych kontaktowych w serwisie Lanyon, w tym np. płci i lokalizacji. Podanie dodatkowych informacji na swój temat, które wykraczają poza minimalne wymagania w czasie rejestracji, jest uzależnione wyłącznie od Użytkownika. Wszelkie informacje, jakie Użytkownik podaje w czasie rejestracji lub w części zawierającej dane kontaktowe, mogą być wykorzystywane przez spółkę Lanyon zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszych Zasadach Ochrony Prywatności, w tym w celu umożliwienia użytkownikom rynku spółki Lanyon znajdowanie Użytkownika w serwisie Lanyon i wysyłanie mu powiadomień takich jak powiadomienia służące pozyskaniu klientów lub udzieleniu odpowiedzi, uzgodnieniu stawki lub danych hotelu.

Dane kontaktowe Użytkownika będą wyświetlane upoważnionym i uprawnionym użytkownikom serwisu Lanyon, aby mogli wybrać Użytkownika, jako odbiorcę powiadomienia. Takie powiadomienie zostanie następnie przesłane przez system spółki Lanyon na adres e–mail Użytkownika. Użytkownik może także zdecydować się na ręczne wprowadzanie lub przesyłanie danych swoich osób kontaktowych w części „Contacts“ (Kontakty) swojego profilu w serwisie spółki Lanyon.

W witrynach spółki Lanyon znajdują się publicznie dostępne fora społeczności. Użytkownik powinien być świadomy, że wszelkie informacje udostępniane w tych obszarach mogą być czytane, zbierane i wykorzystywane przez inne osoby, które mają do nich dostęp.

Witryna spółki Lanyon posiada funkcje mediów społecznościowych, takie jak przycisk „Lubię to“ serwisu Facebook oraz widżety takie jak przycisk „Udostępnij to“ oraz interaktywne miniprogramy, które działają na stronie spółki Lanyon. Te funkcje mogą zbierać informacje dotyczące adresu IP Użytkownika, odwiedzanych przez niego stron w witrynie Lanyon oraz mogą instalować pliki cookie w celu zapewnienia prawidłowego działania funkcji. Funkcje mediów społecznościowych i widżety są hostingowane bezpośrednio w witrynie Lanyon lub przez podmioty zewnętrzne. Interakcje Użytkownika z tymi funkcjami podlegają zasadom ochrony prywatności spółki, która je udostępnia.

C. Obsługa klienta 

Spółka Lanyon zbiera informacje w czasie, kiedy Użytkownik nawiązuje interakcje z zespołem pomocy lub zespołem zarządzania kontem Lanyon, aby prawidłowo rozpoznać Użytkownika i odpowiedzieć na zapytania klienta. W niektórych przypadkach może się to wiązać z żądaniem podania nazwy Użytkownika, imienia i nazwiska oraz adresu e–mail lub innych powiązanych informacji. Jeżeli Użytkownik nie chce udostępniać tych informacji do celów identyfikacyjnych, może on zdecydować się na wysłanie wiadomości e–mail do zespołu pomocy.

D. Korzystanie z witryny i aplikacji spółki Lanyon 

Spółka Lanyon otrzymuje informacje, kiedy Użytkownik nawiązuje interakcję z witrynami i Aplikacjami spółki Lanyon (np. centrum kontroli treści „3C“), korporacyjnym narzędziem zakupowym usług tymczasowych spółki Lanyon itp. oraz kiedy z nich korzysta. Informacje te mają na celu zidentyfikowanie Użytkownika i zapewnienie, że po zalogowaniu oferowane są mu odpowiednie usługi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących tej kwestii należy się kontaktować ze spółką Lanyon pod adresem privacy@lanyon.com.

E. Korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych i odwiedzanie ich witryn 

W niektórych przypadkach spółka Lanyon otrzymuje informacje, kiedy Użytkownik loguje się do witryny lub aplikacji udostępnianej przez spółkę Użytkownika. W takich przypadkach, kiedy Użytkownik loguje się do witryny lub aplikacji spółki, jeżeli zdecydowała ona o automatycznym logowaniu do serwisu spółki Lanyon, nazwa Użytkownika i hasło może być automatycznie przesyłane do serwisu spółki Lanyon w celu jednoczesnego zalogowania się do witryny lub aplikacji Lanyon. Jeżeli Użytkownik nie ma pewności, kiedy sytuacja taka ma miejsce lub jeżeli ma jakieś wątpliwości dotyczące tego procesu, powinien się skontaktować z administratorem w swojej spółce lub zespołem pomocy lub zespołem zarządzania kontem spółki Lanyon. Spółka Lanyon będzie wykorzystywać wyłącznie informacje dotyczące logowania w celu zapewnienia dostępu do stosownej witryny i/lub aplikacji spółki Lanyon, a w niektórych przypadkach w celu personalizacji funkcjonalności oferowanych przez spółkę Lanyon.
 
F. Reklama

Spółka Lanyon współpracuje z zewnętrzną siecią reklamową w celu wyświetlania reklam w witrynie Lanyon lub zarządzania swoimi reklamami w innych witrynach. Partnerzy zewnętrzni współpracujący ze spółką Lanyon wykorzystują rozwiązania takie jak pliki cookie w celu zbierania informacji dotyczących działań Użytkownika w tej witrynie i na innych stronach w celu zapewnienia mu reklam zgodnych ze sposobem przeglądania przez niego sieci i jego zainteresowaniami. Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie, aby te informacje były wykorzystywane w celu przesyłania mu reklam celowanych, może on zrezygnować, klikając tutaj (łącze do opcji rezygnacji TRUSTe:
http://preferences.truste.com/ lub jeżeli Użytkownik przebywa na terytorium Unii Europejskiej może kliknąć tutaj. ). Należy pamiętać, że rozwiązanie to nie służy do rezygnacji z otrzymywania reklam. Użytkownik w dalszym ciągu będzie otrzymywał reklamy ogólne.

G. Informacje zbierane automatycznie. Podobnie jak większość witryn, witryna spółki Lanyon gromadzi pewne informacje automatycznie i przechowuje je w plikach rejestrowych. Do informacji takich mogą zaliczać się adresy protokołu internetowego (IP), typ przeglądarki, nazwa dostawcy usług internetowych (ISP), strony, z których Użytkownik przyszedł i na które się skierował po opuszczeniu tej witryny, system operacyjny, znacznik daty i czasu i/lub sekwencja otwieranych stron. Spółka Lanyon nie łączy tych automatycznie zebranych danych z innymi informacjami zbieranymi na temat Użytkownika.

H. Czas przechowywania danych 

Spółka Lanyon będzie przechowywać informacje dotyczące Użytkownika przez czas aktywności jego konta lub zgodnie z potrzebami w celu zapewnienia mu zamówionych usług.

Spółka Lanyon będzie przechowywać i wykorzystywać dane Użytkownika zgodnie z potrzebami, aby zapewnić zgodność z zobowiązaniami prawnymi, możliwość rozwiązywania sporów i egzekwowanie niniejszej Umowy.
 

2. Korzystanie z danych osobowych 

A. Zgoda wobec spółki Lanyon na przetwarzanie informacji Użytkownika

Informacje udostępniane przez Użytkownika spółce Lanyon, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu służbowego i adres e–mail mogą ujawniać lub umożliwiać innym ustalenie narodowości, płci lub lokalizacji Użytkownika. Udostępniając spółce Lanyon informacje w celu utworzenia nazwy Użytkownika lub dodawania wszelkich kolejnych szczegółów do profilu Lanyon, Użytkownik wyraźnie i dobrowolnie zgadza się na bycie związanym ogólnymi warunkami zawartymi w niniejszych Zasadach Ochrony Prywatności. Przekazywanie przez Użytkownika informacji spółce Lanyon, w tym wszelkich informacji uznawanych przez prawo właściwe za „poufne“ jest całkowicie dobrowolne. Użytkownik ma prawo do wycofania w dowolnym czasie zgody udzielonej spółce Lanyon na zbieranie i przetwarzanie jego informacji na zasadach określonych w niniejszych Zasadach Ochrony Prywatności, kontaktując się ze spółką Lanyon na adres privacy@lanyon.com, należy jednak pamiętać, że wycofanie zgody nie obowiązuje wstecz przed czasem, w którym zostanie ono odebrane i przetworzone.

Spółka Lanyon wykorzystuje te informacje:

 • w celu świadczenia Użytkownikowi Usług, komunikowania się z nim w kwestiach dotyczących wykorzystywania Usług oraz w innych celach związanych z obsługą klienta;
 • w celu zapewniania informacji, których otrzymania Użytkownik zażądał od spółki Lanyon w zawiązku z przystąpieniem do korzystania z określonych usług, np. świadczonych poprzez pocztę e–mail, informacje zamieszczane w witrynach spółki Lanyon, komunikaty przesyłane do centrum komunikatów Użytkownika w serwisie Lanyon lub poprzez inne środki dostępne za pośrednictwem usług Lanyon, w tym w niektórych przypadkach SMS-y;
 • w celu świadczenia przez spółkę Lanyon Usług oferowanych na żądanie jej Klientów;
 • w celu administrowania wydarzeniami;
 • w celu poprawy Witryn i Usług poprzez zapewnienie spersonalizowanego doświadczenia, indywidualizacji usług związanych z lokalizacją, spersonalizowanej pomocy i instrukcji;
 • w celach marketingowych i reklamowych, na przykład spółka Lanyon może wykorzystywać dane Użytkownika w celu wyświetlania w swojej Witrynie celowanych reklam oraz ułatwiania sobie reklamowania swoich Usług w witrynach podmiotów zewnętrznych;
 • w celu wysyłania Użytkownikowi e–maili z dodatkowymi pytaniami dotyczącymi wydarzenia Użytkownika lub jego udziału w wydarzeniu, wiadomości i biuletynów, promocji i/lub zaproszeń do odwiedzenia Witryny;
 • w celu lepszego zrozumienia zagregowanego i indywidualnego sposobu, w jaki użytkownicy uzyskują dostęp do Witryn i Usług i je wykorzystują oraz w innych celach badawczych.
   

Klienci powinni zauważyć, że spółka Lanyon może wykorzystywać dotyczące ich informacje, które otrzymuje lub zbiera (w tym m.in. za pośrednictwem strony służącej do rejestracji na wydarzenia) zgodnie z warunkami niniejszych Zasad, w tym w sposób określony powyżej. Nienaruszając powyższych postanowień, w niektórych sytuacjach spółka Lanyon zbiera informacje w imieniu swoich Klientów w sposób podlegający wymogom kontraktowym ograniczającym jej możliwości wykorzystywania i przesyłania informacji dotyczących Użytkownika w porównaniu z postanowieniami niniejszych Zasadach Ochrony Prywatności (np. informacje mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z potrzebami w celu świadczenia Usług Klientowi i/lub w innych określonych celach). W takich ograniczonych przypadkach informacje dotyczące Użytkownika podlegają takim wymogom kontraktowym, a nie niniejszym Zasadom, z zastrzeżeniem sposobu ich egzekwowania przez klienta. Jeżeli informacje dotyczące Użytkownika są zbierane w imieniu osób trzecich, będzie to podane do wiadomości w chwili udzielania takich informacji przez Użytkownika. Niniejsze Zasady nie obejmują sposobu wykorzystania informacji Użytkownika przez Klienta poza Usługami. Użytkownik powinien się skontaktować bezpośrednio z takim podmiotem w celu ustalenia, czy jego informacje podlegają takim ograniczeniom dotyczącym wykorzystania i w celu ustalenia, w jaki sposób podmiot zewnętrzny będzie wykorzystywać informacje.

Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące otrzymywania wiadomości e–mail, SMS-ów i innych form kontaktu w dowolnym czasie, logując się do swojego konta i zmieniając informacje dotyczące kontaktu z nim.

Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z otrzymywania wiadomości e–mail lub komunikatów tekstowych od spółki Lanyon, zwracając się do niej na adres privacy@lanyon.com lub odpisując na jej wiadomość i zamieszczając w tytule wiadomości słowo „UNSUBSCRIBE”.

Należy zauważyć, że Użytkownik nie może zrezygnować z otrzymywania od spółki Lanyon komunikatów serwisowych, jeżeli ma prawo do korzystania z usług. Także jeżeli spółka Lanyon wysyła Użytkownikowi informacje z wykorzystaniem formy subskrybowanej za pomocą urządzenia przenośnego lub z wykorzystaniem innej metody, do której Użytkownik ma dostęp, Użytkownik rozumie, że będzie ponosił opłaty za usługi związane z otrzymywaniem komunikatów na urządzeniu przenośnym (w tym opłaty za SMS-y).

B. Udostępnianie informacji osobom trzecim 

Spółka Lanyon traktuje prywatność swoich Użytkowników bardzo poważnie i nie sprzedaje, nie dzierżawi i w inny sposób nie udostępnia informacji umożliwiających ich identyfikację osobom trzecim za wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszych zasadach.

Spółka Lanyon może udostępniać dane umożliwiające identyfikację Użytkowników spółkom świadczącym usługi wspomagające działalność biznesową spółki Lanyon takie jak obsługa klienta, przetwarzanie płatności lub obsługa zgłoszeń kandydatów do zatrudnienia. Firmy te są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkownika wyłącznie zgodnie z potrzebami związanymi ze świadczeniem tych usług.

C. Ankiety dla Klientów 

Spółka Lanyon może przeprowadzać ankiety i głosowania przeznaczone dla Klientów. Użytkownik może zostać zaproszony do udziału w głosowaniach lub ankietach za pomocą witryny spółki Lanyon, przez zespoły pomocy i zarządzania kontem spółki Lanyon lub przez upoważnioną osobę zewnętrzną działającą w imieniu spółki Lanyon. Wybór Użytkownika może być przypadkowy lub może on wynikać z dotyczących go informacji nieosobistych, takich jak stanowisko, firma, wielkość firmy, typ Użytkownika i/lub lokalizacja. Decyzja o udziale w głosowaniu lub ankiecie jest całkowicie uzależniona od Użytkownika.

Spółka Lanyon może dodatkowo kontaktować się z Użytkownikiem pocztą e–mail w sprawie jego udziału i udzielnych odpowiedzi.

D. Notatki prasowe 

Spółka Lanyon zamieszcza w swojej Witrynie referencje od klientów, które mogą zawierać dane osobowe. Przed zamieszczeniem referencji spółka Lanyon uzyskuje zgodę klientów na zamieszczenie w referencjach ich imienia i nazwiska oraz zdjęcia.

E. Przestrzeganie przepisów prawa 

Spółka Lanyon może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych, informacji o profilu i/lub informacji dotyczących działań Użytkownika w serwisie spółki Lanyon, jeżeli jest to wymagane przez przepisy prawa, np. w celu zadośćuczynienia wezwaniom sądowym lub innym procedurom prawnym lub jeżeli spółka Lanyon może w dobrej wierze uważać, że takie ujawnienie jest niezbędne do (a) zabezpieczenia praw spółki Lanyon, zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownika lub bezpieczeństwa innych osób, prowadzenia dochodzenia w sprawie oszustwa, niedopuszczenia do podejrzewanego lub rzeczywistego działania sprzecznego z prawem lub przeciwdziałania takiemu zdarzeniu lub do udzielenia wsparcia organom ścigania; (b) wyegzekwowania umowy lub licencji użytkownika, prowadzenia dochodzenia lub obrony spółki Lanyon przed wszelkimi roszczeniami lub zarzutami osób trzecich lub do ochrony bezpieczeństwa lub integralności witryny spółki Lanyon i/lub (c) egzekwowania lub chronienia praw, własności i bezpieczeństwa osobistego spółki Lanyon, jej Użytkowników, pracowników lub innych osób.
 

3. Decyzje Użytkownika dotyczące informacji 

A. Uzyskiwanie dostępu do informacji o nazwie Użytkownika i jej zmiana 

Użytkownik może w dowolnym czasie zapoznawać się z danymi osobowymi podanymi w czasie tworzenia nazwy Użytkownika i podawania danych kontaktowych, usuwać ich nieprawidłowości i aktualizować je oraz wprowadzać wszelkie niezbędne zmiany tych danych po zalogowaniu się w witrynie spółki Lanyon lub kontaktując się z nią pod adresem privacy@lanyon.com. Użytkownik powinien być świadomy, że nawet po przetworzeniu jego żądania, spółka Lanyon może przez pewien czas pozostawić w zapasowych i/lub archiwalnych kopiach baz danych resztkowe informacje, które go dotyczą. Spółka Lanyon odpowie na żądanie dostępu Użytkownika w ciągu 30 dni.

Jeżeli Użytkownik chce zażądać usunięcia swoich danych osobowych z referencji lub forów społecznościowych spółki Lanyon, powinien skontaktować się z nią pod adresem privacy@lanyon.com. W niektórych przypadkach spółka Lanyon może nie być w stanie usunąć danych osobowych. Spółka poinformuje wówczas Użytkownika o braku takiej możliwości i jej powodach.
 

4. Obowiązki Użytkownika 

Użytkownik ma pewne obowiązki względem innych Użytkowników. Niektóre z tych obowiązków wynikają z właściwych przepisów ustawowych i wykonawczych, a inne stały się zwyczajem na platformach on–line takich jak rynek spółki Lanyon:

 • Użytkownik jest zobowiązany do nieprzerwanego przestrzegania obowiązujących w danym czasie ogólnych warunków Zasad Ochrony Prywatności. Należy do nich konieczność przestrzegania praw ochrony własności intelektualnej (takich jak znaki towarowe i prawa do fotografii), które mogą należeć do osób trzecich;
 • Użytkownikowi zabrania się pobierania i innego rozpowszechniania jakichkolwiek informacji, które mogą być uznane za szkodliwe, brutalne, obraźliwe, rasistowskie lub ksenofobiczne, lub które mogą w inny sposób naruszać cel i ducha działania spółki Lanyon i jej rynku;
 • Użytkownikowi zabrania się udostępniania spółce Lanyon i/lub innym Użytkownikom informacji, które Użytkownik może uznać za szkodliwe lub krzywdzące z punktu widzenia osobistego, zawodowego lub społecznego statusy Użytkownika;
 • Użytkownik jest zobowiązany do zachowania poufności nazwy Użytkownika i hasła oraz nieudostępniania ich innym osobom.
   

Wszelkie przypadki naruszenia niniejszych wytycznych mogą prowadzić do ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług, a decyzja w tym zakresie będzie podejmowana wyłącznie przez spółkę Lanyon.
 

5. Ważne informacje 

Porozumienie w sprawie Tarczy Prywatności między Unią Europejska a Stanami Zjednocznymi

Spółka Lanyon (oraz jej spółki nadrzędne i spółki zależne, takie jak Lanyon Solutions UK, Ltd., StarCite, Inc., Lanyon Solutions Canada, Inc.,GenieConnect Holdco Limited,GenieConnect, Inc.,Lanyon Solutions (Australia) Pty Ltd., Lanyon, Inc., Passkey International, Inc., Uversa International, Inc. ) uczestniczą w porozumieniu ramowym w sprawie Tarczy Prywatności zawartym między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi oraz porozumieniu w sprawie Tarczy Prywatności zawartym między Szwajcarią a Stanami Zjednoczonymi i posiadają w tym zakresie stosowne certyfikaty.  Spółka Lanyon zobowiązuje się do traktowania wszystkich danych osobowych otrzymanych z państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) i Szwajcarii odpowiednio zgodnie ze stosownymi zasadami porozumienia ramowego w sprawie Tarczy Prywatności.  Aby dowiedzieć się więcej na temat porozumienia ramowego w sprawie Tarczy Prywatności, należy odwiedzić witrynę Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych zawierającą wykaz podmiotów uczestniczących w Tarczy Prywatności. [https://www.privacyshield.gov/list]

 

Spółka Lanyon jest odpowiedzialna za przetwarzanie otrzymywanych danych osobowych w ramach porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności oraz ich dalsze przesyłanie podmiotom zewnętrznym działającym jako jej agenci.  Spółka Lanyon przestrzega zasad Tarczy Prywatności w odniesieniu do wszystkich przypadków przekazywania danych osobowych pochodzących z UE i Szwajcarii, wliczając w to postanowienia dotyczące odpowiedzialności za takie przesyłanie.

 

W odniesieniu do danych osobowych otrzymywanych lub przesyłanych zgodnie z ramowym porozumieniem w sprawie Tarczy Prywatności spółka Lanyon podlega wymogom regulacyjnym ustanowionym przez Komisję Handlu Stanów Zjednoczonych. W pewnych sytuacjach spółka Lanyon może zostać zobowiązana do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na żądanie władz publicznych, w tym może zostać zobowiązana do przestrzegania krajowych wymogów w zakresie bezpieczeństwa i egzekwowania prawa.

 

Jeżeli Użytkownik ma nierozwiązane wątpliwości dotyczące prywatności lub korzystania z danych, którymi spółka Lanyon zajmowała się w sposób dla niego niezadowalający, powinien się skontaktować z jej mającym siedzibę w Stanach Zjednoczonych zewnętrznym usługodawcą zajmującym się rozstrzyganiem sporów (bezpłatnie), korzystając w tym celu z adresu https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Pod pewnymi warunkami bardziej szczegółowo opisanymi w witrynie Tarczy Prywatności [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], jeżeli inne procedury rozwiązywania sporów zostały wyczerpane, Użytkownik może mieć prawo skorzystania z wiążącego postępowania arbitrażowego.  

 


 
 
Zmiany niniejszych Zasad Ochrony Prywatności

Spółka Lanyon może aktualizować niniejsze Zasady Ochrony Prywatności w dowolnym czasie za wcześniejszym powiadomieniem lub bez takiego powiadomienia. W przypadku istotnych zmian w sposobie traktowania przez spółkę Lanyon informacji umożliwiających identyfikację lub istotnych zmian w samych Zasadach Ochrony Prywatności, spółka Lanyon zamieści powiadomienie w witrynie Lanyon lub wyśle Użytkownikowi wiadomość e–mail, tak aby mógł się on zapoznać ze zmienionymi warunkami przed ich wejściem w życie i aby mógł dalej korzystać z usług spółki Lanyon. W przypadku braku odmiennych postanowień aktualna wersja Zasad Ochrony Prywatności spółki Lanyon ma zastosowanie do wszystkich informacji, jakimi spółka Lanyon dysponuje w odniesieniu do Użytkownika i jego usług.

Korzystanie z Usług spółki Lanyon po wysłaniu Użytkownikowi powiadomienia o zmianach lub opublikowaniu takiego powiadomienia w jej witrynie stanowi zgodę na bycie związanym zmienionymi warunkami lub zasadami postępowania.
 

6. Bezpieczeństwo 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika dostęp do jego danych w serwisie Lanyon jest chroniony hasłem, a wymiana między systemami poufnych danych takich jak numer karty kredytowej jest chroniona protokołem SSL. W celu ochrony wszelkich danych przechowywanych przez Użytkownika na serwerach spółki Lanyon przeprowadza ona także regularne kontrole swoich systemów pod kątem słabych punktów i ataków, a także stosuje centrum danych z zabezpieczeniami dostępu pierwszego stopnia. Jednak ponieważ Internet nie jest środowiskiem bezpiecznym w 100%, spółka Lanyon nie może zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek przesyłanych jej informacji. Nie istnieje gwarancja braku możliwości uzyskania dostępu do informacji, jej ujawnienia, zmienienia lub zniszczenia na skutek naruszenia zabezpieczeń fizycznych, technicznych lub wynikających ze sposobu zarządzania. Do obowiązków Użytkownika należy ochrona bezpieczeństwa jego danych służących do logowania. Należy pamiętać, że wiadomości e–mail, komunikaty internetowe i podobne środki komunikacji z innymi Użytkownikami serwisu Lanyon nie są szyfrowane i spółka Lanyon zdecydowanie radzi nie przekazywać jakichkolwiek poufnych informacji z ich wykorzystaniem.
 

7. Narzędzia do śledzenia

Spółka Lanyon i jej partnerzy, podmioty stowarzyszone oraz dostawcy usług analitycznych i innych stosują narzędzia, takie jak pliki cookie, obrazy beacon, znaczniki i skrypty. Służą one do analizowania trendów, administrowania witrynami, śledzenia ruchów użytkowników w witrynie i gromadzenia całościowych danych demograficznych dotyczących bazy użytkowników serwisu Lanyon. Spółka Lanyon może otrzymywać sprawozdania dotyczące indywidualnego i zagregowanego wykorzystywania tych narzędzi przez te firmy.

Za każdym razem, kiedy Użytkownik loguje się do Usługi, w przeglądarce jest umieszczany plik cookie sesji zawierający zakodowany, indywidualny identyfikator, który jest związany z kontem Użytkownika. Pliki cookie sesji umożliwiają spółce indywidualną identyfikację Użytkownika, kiedy jest on zalogowany do Usługi oraz realizację operacji i żądań online. Witryna może odczytywać wyłącznie pliki cookie utworzone przez nią samą. Do korzystania z usług niezbędne są pliki cookie sesji.


 

8. Adresy IP

Kiedy Użytkownik odwiedza Witryny spółki Lanyon, pobiera ona jego adres protokołu internetowego („IP“) w celu śledzenia i agregowania informacji nieosobistych. Na przykład spółka Lanyon wykorzystuje adresy IP do monitorowania regionów, z których Klienci i Odwiedzający wchodzą do jej Witryn, i przeglądarek, z których korzystają. Mogą także być zbierane dodatkowe informacje, takie jak typ przeglądarki, nazwa dostawcy usług internetowych (ISP), strony, z których Użytkownik przyszedł i na które się skierował po opuszczeniu tej witryny, system operacyjny, znacznik daty i czasu i/lub sekwencja otwieranych stron. Spółka Lanyon nie łączy tych automatycznie zebranych danych z innymi informacjami zbieranymi na temat Użytkownika.

Ponieważ spółka Lanyon wykorzystuje Usługi do utrzymywania danych dotyczących jej Klientów, informacje te są zabezpieczone w taki sam sposób, jak opisano powyżej w odniesieniu do danych Klienta.
 

9. Przypadki ujawniania danych

Spółka możne udostępniać swoim podwykonawcom informacje nieosobiste w celu oferowania i utrzymywania swoich usług. Spółka Lanyon wymaga, aby te podmioty zgodziły się wykorzystywać takie informacje wyłącznie w tym celu oraz podejmuje rozsądne wysiłki zmierzające do ograniczenia wykorzystania takich informacji przez te podmioty oraz wprowadzenia innych stosownych środków zapewnienia poufności i bezpieczeństwa.
 

10. Informacja dotycząca danych zebranych dla Klientów spółki Lanyon.

Spółka Lanyon zbiera informacje zgodnie z zaleceniami swoich Klientów i nie ma bezpośredniego związku z osobami, których dane przetwarza. Osoby będące klientami klientów spółki Lanyon, które nie chcą, aby jeden z Klientów spółki Lanyon korzystający z jej usług się z nimi kontaktował, powinny się skontaktować z Klientem, z którym mają bezpośredni związek. Spółka Lanyon może przekazywać dane osobowe spółkom, które pomagają jej świadczyć usługi. Przekazywanie takich danych dalszym podmiotom zewnętrznym podlega umowom na obsługę zawartymi z Klientami.

Dostęp do danych przechowywanych przez Klientów spółki Lanyon i czas ich przechowywania.

Osoba fizyczna, która zabiega o dostęp do danych lub możliwość poprawiania, zmieniania lub usuwana nieprawidłowych danych, powinna skierować żądanie do Klienta spółki Lanyon (tj. administratora danych). Jeżeli Klient zażąda od spółki Lanyon usunięcia danych, odpowie ona na takie żądanie w ciągu 30 dni

Spółka Lanyon będzie przechowywać dane osobowe przetwarzane w imieniu Klienta przez czas niezbędny do świadczenia usług Klientowi. Spółka Lanyon będzie przechowywać i użytkować te dane osobowe zgodnie z potrzebami, aby zapewnić zgodność z zobowiązaniami prawnymi, możliwość rozwiązywania sporów i egzekwowanie umów.
 

11. Łącza do innych witryn 

Spółka Lanyon nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące w jakichkolwiek witrynach połączonych z Witryną ani w jakichkolwiek witrynach wykorzystywanych przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu do Witryny. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się ze stosownymi zasadami ochrony prywatności związanymi z takimi witrynami, aby uzyskać więcej informacji dotyczących stosowanych przez nie praktyk i instrukcje dotyczące możliwości rezygnacji z określonych praktyk. Zasady ochrony prywatności spółki Lanyon nie mają zastosowania do takich innych witryn i nie może ona kontrolować podejmowanych przez nie działań.
 

12. Kontakt ze spółką Lanyon 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub komentarzy dotyczących niniejszych Zasad Ochrony Prywatności należy się kontaktować ze spółką Lanyon pod adresem privacy@lanyon.com lub kontaktować się z nią za pośrednictwem swojego menedżera konta lub zespołów pomocy i zarządzania kontem spółki Lanyon pod adresami:

przedsiębiorstwa i kupujący — corporatesupport@lanyon.com

hotele i sieci hoteli — hotelsupport@lanyon.com

Ewentualnie w przypadku pytań lub komentarzy należy przesyłać je do spółki Lanyon na adres:

Lanyon Solutions Inc.
717 North Harwood St.
Dallas, TX 75201
USA 

Jeżeli Użytkownik ma nierozwiązane wątpliwości dotyczące prywatności lub korzystania z danych, którymi spółka Lanyon zajmowała się w sposób dla niego niezadowalający, powinien się skontaktować z jej mającym siedzibę w Stanach Zjednoczonych zewnętrznym usługodawcą zajmującym się rozstrzyganiem sporów (bezpłatnie), korzystając w tym celu z adresu https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.